Subskrypcja się skończyła
Premium
Przypomnij mi później
3702
Wersja 1.01 od 05.05.22

 

Preambuła

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do Witryny i usług interaktywnych (zwanych dalej indywidualnie „Usługą”, a łącznie „Usługami”) będących własnością i/lub obsługiwanych przez CYBERSHOKE OÜ (dalej „Firma” lub „CYBERSHOKE”) oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone. Rejestrując konto, korzystając z naszej Witryny i/lub stając się Użytkownikiem, aby uczestniczyć w dowolnej grze lub turnieju oferowanym na cybershoke.com i/lub którejkolwiek z jej subdomen (dalej „Witryna”), potwierdzasz swoją wiedzę i wyrażasz zgodę na przestrzegać i być związanym poniższymi warunkami użytkowania. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie powinieneś w żaden sposób korzystać z tej Witryny ani jej usług. 
Niniejsza Umowa stanowi całość i jedyną umowę między nami a Tobą i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia dotyczące Witryny, treści, produktów lub usług dostarczanych przez Witrynę lub za jej pośrednictwem oraz przedmiotu ta umowa. Niniejsza Umowa może być od czasu do czasu zmieniana przez nas bez specjalnego powiadomienia. Dalsze korzystanie z Witryny po takich modyfikacjach oznacza akceptację tych modyfikacji. Do korzystania z dowolnej Usługi mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki, w tym zasady konkursów i uprawnienia. Przekażemy Ci te warunki lub opublikujemy je na stronach Witryny, do których mają zastosowanie; są one włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków. W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami a wszelkimi dodatkowymi warunkami mającymi zastosowanie do określonej Usługi, pierwszeństwo mają dodatkowe warunki. Tytuły sekcji użyte w niniejszych Warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie mają żadnych skutków prawnych ani umownych. 
Najnowsza Umowa zostanie opublikowana w Witrynie i przed rozpoczęciem korzystania z Witryny należy zapoznać się z niniejszą Umową. 
Jak określono bardziej szczegółowo poniżej, CYBERSHOKE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO NATYCHMIASTOWEGO ZAWIESZENIA I/LUB ZAMKNIĘCIA KONTA KAŻDEGO CZŁONKA, KTÓRY NARUSZA NINIEJSZE WARUNKI USŁUG LUB KTÓRY CYBERSHOKE W ROZSĄDNYM UWAŻA, ŻE MOŻE NARUSZYĆ LUB BĘDZIE NARUSZAŁ NINIEJSZE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG, W DOWOLNYM CZASIE BEZ OGŁOSZENIE. Należy pamiętać, że jeśli konto Użytkownika zostanie zamknięte z powodu naruszenia Regulaminu, CYBERSHOKE zastrzega sobie prawo do określenia sposobu podziału salda konta Użytkownika. 
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, nieważność tego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień, które nadal będą miały pełną moc i skuteczność. Żadna osoba inna niż strony niniejszych warunków nie ma z nich korzystać zgodnie z Võlaõigusseadus 2001. 
Właścicielem tej Witryny jest CYBERSHOKE OÜ (zwana dalej „Spółką” lub „CYBERSHOKE”), firma zarejestrowana w Estonii (numer firmy 16387544), której siedziba znajduje się pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 7-636, 10117, Estonia. 
Niniejsze Warunki zostały ostatnio zaktualizowane i weszły w życie 21 lipca 2022 r.

1. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Niniejsze warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem estońskim. Spory powstałe w związku z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów estońskich, w których roszczenie zostało wniesione przez użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, gdy masz prawo do wniesienia roszczenia w odniesieniu do takiego sporu w dowolnej innej jurysdykcji. Niemniej jednak zastrzegamy sobie prawo do wszczęcia postępowania przeciwko użytkownikowi w przypadku groźby lub rzeczywistego naruszenia niniejszych warunków w kraju zamieszkania, rejestracji lub działalności lub w innym odpowiednim kraju. Rejestrując konto i/lub uczestnicząc w jakimkolwiek wyzwaniu lub turnieju oferowanym w Witrynie, zgadzasz się, że wszelkie spory, których nie można rozwiązać między stronami, będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego. Ponadto zgadzasz się, że wszelkie działania prawne wynikające z jakiegokolwiek sporu będą toczyć się wyłącznie w sądach estońskich lub w inny sposób określony przez nas, i niniejszym poddajesz się osobistej jurysdykcji i właściwości miejscowej tych sądów w celu rozstrzygnięcia takiego postępowania. 
Nie składamy żadnych oświadczeń, że ta Witryna działa zgodnie z prawami lub regulacjami innych krajów lub jest przez nie zarządzana. Korzystając z Usług i uczestnicząc w działaniach Witryny, oświadczasz, że spełniasz wiek i inne wymagania kwalifikacyjne dla tej aktywności w Witrynie i Usługach, jak określono w Warunkach. Jeśli nie spełniasz wieku i innych wymagań kwalifikacyjnych, natychmiast przestań korzystać z Witryny i Usług. 
Ty i CYBERSHOKE zgadzacie się podjąć uzasadnione, w dobrej wierze starania w celu nieformalnego rozwiązania wszelkich sporów przed wszczęciem arbitrażu. Strona, która zamierza skorzystać z arbitrażu, musi najpierw wysłać drugiej stronie pisemne zawiadomienie, w którym opisuje charakter i podstawę roszczenia lub sporu oraz określa żądane zadośćuczynienie. Jeśli ty i Valve nie osiągniecie porozumienia w celu rozwiązania tego roszczenia lub sporu w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia, ty lub CYBERSHOKE możecie rozpocząć arbitraż. Pisemne zawiadomienie do CYBERSHOKE należy wysłać pocztą na adres: Attn: CYBERSHOKE OÜ, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 7-636, 10117, Estonia.

2. ROZDZIELNOŚĆ

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się z jakiegokolwiek powodu nieważne i/lub niewykonalne, zgodnie z ustaleniami właściwego sądu właściwej jurysdykcji, pozostałe postanowienia będą nadal ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Użytkownik wyraża zgodę na zastąpienie nieważnego i/lub niewykonalnego postanowienia ważnym i/lub wykonalnym postanowieniem, które jest jak najbardziej zbliżone do intencji i skutku ekonomicznego nieważnego i/lub niewykonalnego postanowienia i będzie interpretowane w sposób najkorzystniejszy, o ile to możliwe, z korzyścią dla Firma. 
Jeśli jakakolwiek część Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, wówczas postanowienie to zostanie uznane za możliwe do oddzielenia od Warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

3. KWALIFIKOWALNOŚĆ REJESTRACJI

Rejestracja konta jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione. Ta Witryna jest przeznaczona wyłącznie dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Wszelka rejestracja, korzystanie lub dostęp do Witryny przez osoby poniżej 18 roku życia jest nieautoryzowane, nielicencjonowane i narusza niniejsze Warunki. Korzystając z którejkolwiek z Usług lub Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że masz ukończone 18 lat oraz zgadzasz się i przestrzegasz wszystkich warunków niniejszej Umowy, będziesz przestrzegać ograniczeń wiekowych związanych z grą i/lub wytycznych w kraju, w którym mieszkasz.

4. UPRAWNIENIA DO UCZESTNICTWA

Aby zarejestrować się i/lub wziąć udział w jakichkolwiek konkursach w Witrynie, osoba fizyczna musi: być osobą fizyczną, która ma co najmniej 18 lat i której przypisano przesłany OpenID Steam (https://store.steampowered.com) im zgodnie z formularzem rejestracyjnym konta; znajdować się fizycznie na Terytorium, na którym udział w konkursach wybranych przez Ciebie w Witrynie jest nieograniczony przez prawo; zawsze przestrzegać niniejszych Warunków. 
Korzystając z Witryny lub uzyskując do niej dostęp, oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo, upoważnienie i zdolność zgodnie z lokalnymi przepisami do zawarcia niniejszej umowy w celu przestrzegania wszystkich Warunków.

5. DOWÓD KWALIFIKOWALNOŚCI

CYBERSHOKE może w dowolnym momencie zażądać od dowolnego Użytkownika przedstawienia dowodu uprawniającego do uczestnictwa w celu dalszego zezwalania takiemu Użytkownikowi na dostęp do Witryny, a każdy Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje ten warunek uczestnictwa jako rozsądny środek zapewniający bezpieczeństwo Strona internetowa. Ponadto każdy Użytkownik będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiedniej identyfikacji i dowodu uprawnień po otrzymaniu odpowiedniego żądania od CYBERSHOKE. Uczestnicy mogą, według własnego uznania, wstępnie zarejestrować swój identyfikator w dowolnym momencie przed złożeniem wniosku. NIEDOSTARCZENIE DOWODU IDENTYFIKACJI I/LUB KWALIFIKACJI SPEŁNIAJĄCEJ CYBERSHOKE, WEDŁUG WŁASNEGO I BEZWŁADNEGO UZNANIA, POWODUJE ZAWIESZENIE I/LUB ZAMKNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA.

6. WYMAGANE INFORMACJE

Podczas rejestracji i/lub podczas przetwarzania aktualizacji konta musisz podać informacje Steam OpenID, które zostały podane w ramach rejestracji na platformie Steam, oraz dodatkowe informacje, które są następujące: 
Twój adres email 
Data urodzenia 
Pełne imię i nazwisko 
Stały adres zamieszkania 
Numer telefonu 
Twoje informacje związane z grą, takie jak pseudonimy 
Karta kredytowa lub inne informacje dotyczące płatności 
Podane informacje muszą być prawdziwym odzwierciedleniem Twoich danych uwierzytelniających. Jeśli CYBERSHOKE ustali, że rejestrujesz się z celowo nieprawidłowymi informacjami, CYBERSHOKE zastrzega sobie prawo do zamknięcia Twojego konta. CYBERSHOKE zastrzega sobie również prawo, według własnego uznania, do zmiany i/lub zawieszenia/zakończenia obraźliwych nazw użytkowników.

7. DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI

W związku z korzystaniem z Witryny wyrażasz zgodę na (a) podanie dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie, zgodnie z wymaganiami formularzy rejestracyjnych w Witrynie („Dane rejestracyjne”); (b) zachować bezpieczeństwo swojego hasła i identyfikacji; (c) utrzymywać i niezwłocznie aktualizować Dane rejestracyjne oraz wszelkie inne informacje, które przekazujesz CYBERSHOKE, aby były dokładne, aktualne i kompletne; oraz (d) ponosić pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta i wszelkie działania, które mają miejsce przy jego użyciu. Świadome przesyłanie niekompletnych lub niedokładnych informacji lub brak aktualizacji i utrzymywania aktualnych, pełnych i dokładnych informacji może skutkować między innymi natychmiastowym zamknięciem konta.

8. PRZEPISY LOKALNE

Podlegasz wszystkim prawom prowincji, stanu i/lub kraju, w którym mieszkasz i z którego uzyskujesz dostęp do Witryny lub korzystasz z Usług, i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie tych praw. Zgadzasz się, że CYBERSHOKE nie jest i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli obowiązujące Cię przepisy ograniczają lub zabraniają Ci uczestnictwa. Nie gwarantujemy, że materiały, usługi lub informacje do sprzedaży w Witrynie są odpowiednie lub dostępne do użytku poza Estonią. Zabrania się uzyskiwania dostępu do Witryny z terytoriów, na których jej zawartość jest nielegalna lub niezgodna z prawem. Jeśli uzyskujesz dostęp do tej Witryny z lokalizacji poza Estonią, robisz to na własne ryzyko i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów. 
CYBERSHOKE zastrzega sobie prawo do monitorowania lokalizacji, z której uzyskujesz dostęp do Witryny, oraz do blokowania dostępu z dowolnej jurysdykcji, w której uczestnictwo jest nielegalne lub ograniczone.

9. OGRANICZENIA UCZESTNICTWA

Użytkownik może założyć tylko jedno konto na osobę, aby uczestniczyć w aktywnościach oferowanych w Serwisie. Witryna zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich działań w Witrynie, w tym między innymi wszelkich prób założenia wielu kont; w przypadku, gdy Witryna odkryje, że otworzyłeś więcej niż jedno konto na osobę, wszystkie dodatkowe konta zostaną zamknięte bez powiadomienia, a dalsze naruszenia spowodują zamknięcie wszystkich kont. Witryna zastrzega sobie również prawo do odmowy dostępu komukolwiek, w tym między innymi graczom korzystającym z serwerów proxy i/lub adresów IP znajdujących się w określonych obszarach geograficznych. Witryna zastrzega sobie również prawo do wypowiedzenia i zamknięcia bez powiadomienia dowolnego konta, które było używane na komputerze, który był wcześniej używany do naruszenia niniejszych Warunków.

10. KONTA WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU INDYWIDUALNEGO

Ty, jako posiadacz swojego konta, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania i, zakładając zgodność z niniejszymi Warunkami, masz prawo do wszystkich wynikających z nich korzyści. Nie możesz pozwolić żadnej innej osobie na dostęp do swojego konta, dostęp do Witryny, przyjmowanie wygranych lub udział w jakimkolwiek turnieju z wykorzystaniem informacji o koncie. Twoje konto nie może zostać przeniesione na inną osobę. Wszystkie czynności podjęte w ramach konta członka zostaną uznane za wykonane przez tego Użytkownika.

11. NARUSZENIE OWU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NADUŻYCIA

Każdy Użytkownik, który zachowuje się, co może być interpretowane jako stosowanie nieuczciwych metod w Witrynie, w tym między innymi otwieranie i/lub korzystanie z wielu kont, korzystanie z nieautoryzowanego lub zmienionego oprogramowania lub sprzętu wspomagającego grę, celowo grać w określone gry w celu uzyskania szerszej przewagi konkurencyjnej (np. „piaskowanie”), nękania innych uczestników, publikowania nieodpowiednich materiałów, jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu lub jakiegokolwiek naruszenia lub próby naruszenia bezpieczeństwa konta lub Witryny (łącznie „Nadużycie”), podlegać będzie natychmiastowej sankcji (określonej przez CYBERSHOKE według własnego uznania), aż do usunięcia konta i zablokowania dostępu do Serwisu, a w przypadku jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności ujawnienia odpowiednimi organami państwowymi oraz czynności prawne według wyłącznego uznania CYBERSHOKE.

12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwis nie będzie celowo ujawniał żadnych danych osobowych Użytkownika (w tym informacji podanych w formularzu zgłoszeniowym, numeru PESEL, adresu e-mail, informacji uzyskanych przez Serwis z plików cookies oraz informacji dotyczących adresu IP Użytkownika) osobom trzecim bez zgody Użytkownika. zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy Witryna w dobrej wierze uważa, że takie ujawnienie jest konieczne w celu przestrzegania prawa lub innych postanowień umownych Witryny lub w celu wyegzekwowania Warunków lub innych zasad Witryny. 
Witryna zastrzega sobie prawo do gromadzenia ogólnych informacji demograficznych i innych informacji rynkowych, które nie identyfikują użytkownika osobiście, bez dodatkowej zgody. CYBERSHOKE wykorzystuje e-maile, aby informować Cię o specjalnych promocjach, wydarzeniach i zmianach zasad. 
Nowi zarejestrowani automatycznie rezygnują z otrzymywania e-maili CYBERSHOKE: promocyjnych e-maili marketingowych, promocyjnych e-maili partnerów, biuletynów i zabawnych (tj. związanych z turniejami lub grami) e-maili. Masz możliwość wyrażenia zgody lub rezygnacji z otrzymywania dowolnego lub wszystkich tego typu wiadomości e-mail w dowolnym momencie, zaznaczając to w rozwijanych ustawieniach na swoim koncie lub kontaktując się z [email protected]. CYBERSHOKE wykorzystuje ukierunkowane pliki cookie do celów marketingowych, promocyjnych i reklamowych. Nowi rejestrujący automatycznie wyrażają zgodę na pliki cookie, w tym ściśle niezbędne pliki cookie. Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane osobowe, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

13. DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Rejestrując konto, wyrażasz zgodę na wyświetlanie przez Witrynę Twojej nazwy użytkownika, danych i statystyk rozgrywki, zapisów z turniejów oraz wszelkich innych informacji dotyczących Twojej aktywności w grach. Rejestrując konto i/lub przyjmując jakąkolwiek nagrodę z Witryny, zgadzasz się, aby Witryna drukowała, publikowała, nadawała i wykorzystywała na całym świecie, w dowolnych mediach i w dowolnym czasie, Twoje imię i nazwisko, zdjęcie, głos, podobiznę i/ lub informacji biograficznych w celach promocyjnych, marketingowych lub pokrewnych bez dodatkowego wynagrodzenia.

14. DOŚWIADCZENIE TREŚCI

W dowolnej części Usługi CYBERSHOKE na Treści, do których uzyskujesz dostęp, w tym na ich wybór i rozmieszczenie, mogą mieć wpływ względy handlowe, w tym umowy CYBERSHOKE z osobami trzecimi. 
Niektóre treści licencjonowane, dostarczane, tworzone lub w inny sposób udostępniane przez CYBERSHOKE (np. filmy, posty lub obrazy) mogą zawierać reklamy, a CYBERSHOKE OÜ nie ponosi odpowiedzialności za takie reklamy.

15. TREŚCI UMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA TWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zdjęcia, profile (w tym imię i nazwisko, wizerunek i podobiznę), wiadomości, notatki, tekst, informacje, muzykę, wideo, reklamy, zestawienia i inne treści, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz (dalej „ publikować”) w Usłudze lub Witrynie lub za ich pośrednictwem, ani przekazywać lub udostępniać innym użytkownikom (łącznie „Treści użytkownika”). Nie możesz publikować, przesyłać ani udostępniać Treści Użytkownika w Witrynie lub Usłudze, których nie stworzyłeś lub których nie masz pozwolenia na publikowanie. 
Rozumiesz i zgadzasz się, że CYBERSHOKE może, ale nie jest do tego zobowiązany, przeglądać Witrynę i może usuwać lub usuwać (bez powiadomienia) wszelkie Treści Witryny lub Treści Użytkownika według własnego uznania, z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym Treści Użytkownika, które w wyłącznego uznania Firmy narusza niniejszą Umowę lub które mogą być obraźliwe, niezgodne z prawem lub mogące naruszać prawa, szkodzić lub zagrażać bezpieczeństwu użytkowników lub innych osób. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność na swój wyłączny koszt za tworzenie kopii zapasowych i zastępowanie wszelkich Treści użytkownika, które publikujesz lub przechowujesz w Witrynie lub udostępniasz CYBERSHOKE.

Zamieszczając Treści Użytkownika w Witrynie, upoważniasz nas i polecasz nam wykonanie takich kopii, jakie uznamy za niezbędne w celu ułatwienia zamieszczania i przechowywania Treści Użytkownika w Witrynie. Publikując Treści Użytkownika w dowolnej części Witryny, automatycznie przyznajesz i oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo przyznać CYBERSHOKE nieodwołalną, wieczystą, niewyłączną, zbywalną, w pełni opłaconą, ogólnoświatową licencję (z prawem sublicencji) do używania, kopiowania, publicznego odtwarzania, publicznego wyświetlania, ponownego formatowania, tłumaczenia, fragmentowania (w całości lub w części) i rozpowszechniania takich Treści Użytkownika w jakimkolwiek celu komercyjnym, reklamowym lub innym, w Witrynie lub w związku z nią lub ich promocji, przygotowywania prac pochodnych lub włączania do innych prac takich Treści użytkownika oraz udzielania i autoryzowania sublicencji na powyższe. 
W każdej chwili możesz usunąć swoje Treści użytkownika z Witryny. Jeśli zdecydujesz się usunąć swoje Treści użytkownika, udzielona powyżej licencja automatycznie wygaśnie, jednak potwierdzasz, że Firma może zachować zarchiwizowane kopie Twoich Treści użytkownika. CYBERSHOKE nie rości sobie prawa własności do Treści Użytkownika; raczej, jak między nami a tobą, z zastrzeżeniem praw przyznanych nam w niniejszych Warunkach, zachowujesz pełne prawo własności do wszystkich swoich Treści użytkownika oraz wszelkie prawa własności intelektualnej lub inne prawa własności związane z Twoimi Treściami użytkownika.

16. ROZLICZENIA, PŁATNOŚCI I INNE SUBSKRYPCJE. ZEWNĘTRZNE PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE PŁATNOŚCI. ZWROTY I REZYGNACJE Z SUBSKRYPCJI

Podając informacje dotyczące płatności firmie CYBERSHOKE lub jednemu z jej podmiotów przetwarzających płatności, oświadczasz firmie CYBERSHOKE, że jesteś upoważnionym użytkownikiem karty, kodu PIN, klucza lub konta powiązanego z tą płatnością oraz upoważniasz firmę CYBERSHOKE do obciążenia Twojej karty kredytowej lub do przetwarzać Twoją płatność za pomocą wybranego zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatności za jakąkolwiek Subskrypcję lub inne opłaty ponoszone przez Ciebie. 
W przypadku Subskrypcji zamówionych na podstawie uzgodnionego okresu użytkowania, w przypadku których płatności cykliczne są dokonywane w zamian za dalsze korzystanie („Subskrypcje z płatnościami cyklicznymi”), dalsze korzystanie z Subskrypcji z płatnościami cyklicznymi oznacza zgodę i potwierdzenie, że CYBERSHOKE jest upoważniony do obciążania karty kredytowej lub przetworzyć Twoją płatność za pomocą dowolnego innego odpowiedniego zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatności w odniesieniu do wszelkich obowiązujących kwot płatności cyklicznych. Jeśli zamówiłeś jakąkolwiek subskrypcję z płatnościami cyklicznymi, zgadzasz się niezwłocznie powiadomić CYBERSHOKE o wszelkich zmianach w numerze konta karty kredytowej, dacie jej wygaśnięcia i/lub adresie rozliczeniowym lub innym numerze konta płatniczego, a także zgadzasz się niezwłocznie powiadomić CYBERSHOKE, jeśli karta kredytowa lub inne konto płatnicze wygasa lub zostaje anulowane z jakiegokolwiek powodu. 
Płatne abonamenty „Premium” i „Lite” usługi CYBERSHOKE dostępne są na podstawie abonamentu miesięcznego, 6-miesięcznego i 12-miesięcznego. 
Jeśli masz płatną subskrypcję, twoja płatność na rzecz CYBERSHOKE zostanie automatycznie odnowiona na koniec okresu subskrypcji, chyba że anulujesz swoją płatną subskrypcję przed końcem bieżącego okresu subskrypcji. Rezygnacja wejdzie w życie następnego dnia po ostatnim dniu bieżącego okresu subskrypcji, a Ty zostaniesz przeniesiony do usługi bezpłatnej. Jeśli jednak anulujesz płatność i/lub wypowiesz Warunki po zakończeniu Okresu odstąpienia od umowy (w stosownych przypadkach) i/lub przed końcem okresu subskrypcji, nie zwrócimy żadnych opłat za subskrypcję, które już zostały nam uiszczone. 
CYBERSHOKE może od czasu do czasu zmieniać cenę Płatnych Subskrypcji i poinformuje Cię o wszelkich zmianach cen. Zmiany cen dla Płatnych Subskrypcji zaczną obowiązywać z początkiem kolejnego okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany ceny. Kontynuując korzystanie z Usługi CYBERSHOKE po wejściu w życie zmiany ceny, akceptujesz nową cenę. 
Anulowanie wejdzie w życie następnego dnia po ostatnim dniu bieżącego okresu subskrypcji i zostaniesz zdegradowany do bezpłatnej usługi. Jeśli jednak anulujesz płatność i/lub wypowiesz warunki po okresie możliwości odstąpienia od umowy (jeśli dotyczy) i/lub przed końcem okresu subskrypcji, nie zwrócimy już zapłaconych nam opłat za subskrypcję. 
CYBERSHOKE może od czasu do czasu zmieniać ceny płatnych subskrypcji i powiadamiać Cię o wszelkich zmianach cen. Zmiany cen abonamentów płatnych zaczną obowiązywać z początkiem kolejnego okresu abonamentowego następującego po dacie zmiany ceny. Kontynuując korzystanie z usługi CYBERSHOKE po wejściu w życie zmiany ceny, akceptujesz nową cenę. 
Masz prawo do zmiany zdania i otrzymania pełnego zwrotu pieniędzy w ciągu czternastu (14) dni od zakupu („Okres oczekiwania”), ale tylko wtedy, gdy się nie zalogowałeś, nie korzystałeś z nich w inny sposób lub zacząłeś z nich korzystać. Aby wyłączyć automatyczne odnawianie subskrypcji z połączonej karty, musisz zalogować się na swoje konto osobiste, a następnie przejść do sekcji „Ustawienia” i „Uprawnienia”. Strona będzie zawierać tekst informujący o aktywnym lub wyłączonym automatycznym odnowieniu. Kliknij „Anuluj”, a następnie „Potwierdź”. W ten sposób wyłączysz regularne opłaty.
Jeśli korzystanie z CYBERSHOKE podlega jakiemukolwiek podatkowi od użytkowania lub sprzedaży, CYBERSHOKE może również obciążyć Cię tymi podatkami, oprócz Abonamentu lub innych opłat. Wszystkie opłaty na platformie Steam w Unii Europejskiej zawierają unijny podatek VAT („VAT”). VAT Unii Europejskiej („VAT”). Kwoty podatku VAT pobierane przez Valve odzwierciedlają podatek VAT należny od wartości jakiejkolwiek Treści i Usług lub Subskrypcji. 
Zgadzasz się, że nie będziesz używać proxy IP ani innych metod w celu ukrycia swojego miejsca zamieszkania, obejścia ograniczeń geograficznych dotyczących zawartości gry, zamówienia lub zakupu po cenach nie mających zastosowania do twojego regionu geograficznego lub w jakimkolwiek innym celu. Jeśli to zrobisz, CYBERSHOKE może zablokować Ci dostęp do Twojego Konta. 
Jeśli płacisz kartą kredytową lub niektórymi innymi instrumentami płatniczymi, możesz otrzymać interfejs strony trzeciej do wprowadzania, zmieniania i aktualizowania informacji o płatności w celu dokonania płatności. Płatności dokonywane za pomocą karty kredytowej, karty debetowej lub niektórych innych instrumentów płatniczych za Usługi mogą być fakturowane i przetwarzane przez zewnętrznego agenta płatniczego. Niniejszym upoważniasz agenta zewnętrznego do obciążania Twojej karty kredytowej, karty debetowej lub innego instrumentu płatniczego za Usługi, zarówno z góry, okresowo, jeśli ma to zastosowanie, jak i zgodnie z jakimkolwiek Zamówieniem, Fakturą lub Usługami. W zakresie, w jakim agentem płatności nie jest CYBERSHOKE, agent płatności działa wyłącznie jako agent rozliczeniowy i przetwarzający w imieniu CYBERSHOKE i nie należy go interpretować jako świadczącego odpowiednią Usługę. Zewnętrzny agent płatności lub pośrednik nie może przechowywać, zatrzymywać ani wykorzystywać informacji rozliczeniowych użytkownika, z wyjątkiem przetwarzania płatności za Usługi. CYBERSHOKE zastrzega sobie prawo do obciążenia użytkownika wszelkimi opłatami transakcyjnymi lub usługowymi pobieranymi od CYBERSHOKE lub przetwarzania płatności.

17. ZGŁOSZENIA

Jeśli prześlesz do Witryny komentarze, pytania lub sugestie, w tym między innymi notatki, tekst, rysunki lub programy komputerowe, takie zgłoszenia staną się i pozostaną wyłączną własnością Witryny. Żadne zgłoszenie nie podlega obowiązkowi zachowania poufności ze strony Witryny. Witryna będzie wyłącznym właścicielem wszelkich praw i będzie uprawniona do nieograniczonego korzystania z wszystkich takich zgłoszeń bez jakiejkolwiek rekompensaty dla użytkownika.

18. POZIOMY ZAWODÓW

Każdy Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyniki meczów i turniejów oferowanych w Witrynie są bezpośrednio związane z poziomem umiejętności każdego uczestniczącego Użytkownika. CYBERSHOKE nie komentuje ani nie posiada wiedzy na temat prawdopodobieństwa wygrania meczu przez jednego Użytkownika w porównaniu z innym Użytkownikiem i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących szans na wygraną poszczególnych Użytkowników. Nagrody to na ogół wirtualne punkty, które są deponowane bezpośrednio na kontach zwycięzców.

19. ROZGRYWKA

Witryna nie ponosi odpowiedzialności za awarie techniczne, sprzętowe lub programowe, utracone lub niedostępne połączenia sieciowe, rozłączenia z grą na Twojej platformie lub jakiekolwiek nieprawidłowe lub niedokładne wyniki, które mogą być publikowane w Twojej grze online. Nie możesz: 
Uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do systemów Witryny lub jakiegokolwiek konta (innego niż własne), ingerować w komunikację, procedury lub działanie Witryny lub celowo uszkadzać lub podważać Witrynę, 
Wpływać na wynik Twojej gry online na swojej platformie za pomocą lub przy pomocy automatycznych, makr, botów, zautomatyzowanych programów, narzędzi do analizy ekranu, wszelkiego rodzaju modów, czytników pamięci, telepatii, technologii obcych lub podobnych metod lub w inny sposób popełnić oszustwa w odniesieniu do Witryny
Zmień komponent umiejętności ludzkich w dowolnej grze, w którą grasz na swojej platformie. Każda taka próba stanowi naruszenie zarówno prawa cywilnego, jak i karnego i spowoduje nie tylko zamknięcie konta użytkownika i utratę wszystkich premii i bezpłatnych korzyści, premii i zachęt, do których byłbyś uprawniony w innym przypadku, ale potencjalnie także cywilne i/lub ścigania karnego. 
Witryna, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta każdej osoby, która jest podejrzana o manipulowanie wynikami gry w zgłoszonym turnieju lub która w inny sposób narusza te zasady, oraz do wszczęcia postępowania karnego i/lub cywilnego w najszerszym możliwym zakresie.

20. ABONAMENTY

Posiadacze kont CYBERSHOKE mogą uzyskać dostęp do Usługi CYBERSHOKE w ramach dowolnej z naszych kilku subskrypcji: 
Usługa bezpłatna: bezpłatna usługa ograniczona do określonej liczby funkcji i/lub wydarzeń; 
Usługa Lite: usługa oparta na opłacie abonamentowej, która daje dostęp do ograniczonej listy korzyści premium; 
Usługa Premium: usługa oparta na opłacie abonamentowej, która zapewnia dostęp do wszystkich korzyści premium. 
Usługa Premium umożliwia korzystanie z funkcji premium, takich jak nieograniczone tworzenie drużyn, odznaki premium, pierwszeństwo w głosowaniu przed wyborem mapy i serwera, pierwszeństwo bycia kapitanem w grze, zaawansowane statystyki gier oraz konkursy i rankingi tylko premium. CYBERSHOKE zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do przeglądu i zmiany korzyści płynących z subskrypcji premium. Nie możesz przenieść dostępu do swojego konta. Usługa Lite i Usługa Premium zwane są dalej „Subskrypcjami płatnymi”.

21. PRÓBY

Od czasu do czasu możemy oferować bezpłatne wersje próbne Usługi Lite i/lub Premium na określony czas („Próba”). CYBERSHOKE zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do określenia, czy użytkownik kwalifikuje się do wersji próbnej, oraz do wycofania lub zmodyfikowania wersji próbnej w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności. 
W przypadku niektórych wersji próbnych będziemy wymagać podania szczegółów płatności w celu rozpoczęcia wersji próbnej. Po zakończeniu takich Okresów próbnych możemy automatycznie rozpocząć naliczanie opłat za Usługę Lite i/lub Usługę Premium pierwszego dnia po zakończeniu Okresu próbnego, co miesiąc. Podając szczegóły płatności w związku z Wersją próbną, zgadzasz się na tę opłatę. Jeśli nie chcesz tej opłaty, musisz zmienić Abonament na Usługę bezpłatną w ustawieniach swojego konta CYBERSHOKE przed zakończeniem okresu próbnego.

22. WALUTA

Wszystkie odniesienia do dolarów lub „$” w Witrynie są odniesieniami do dolarów amerykańskich (USD). Wszystkie odniesienia do euro lub „€” w Witrynie są odniesieniami do euro Unii Europejskiej (EUR). Wszystkie transakcje będą denominowane w dolarach amerykańskich („$”) lub euro („€”), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. 
Jeśli dokonujesz płatności za subskrypcję denominowaną w walucie innej niż dolary amerykańskie lub euro, pamiętaj, że środki mogą zostać przeliczone na dolary amerykańskie lub euro przez nasze podmioty przetwarzające płatności lub Twoją instytucję finansową i możesz zostać obciążony opłatą za usługę taka konwersja. Należy również pamiętać, że podmioty przetwarzające płatności lub Twoja instytucja finansowa mogą stosować różne kursy wymiany dla transakcji subskrypcji i zwrotu pieniędzy. Stosowany kurs wymiany nie jest kontrolowany przez CYBERSHOKE i zalecamy bezpośredni kontakt z instytucją finansową w celu uzyskania dodatkowych informacji.

23. POTWIERDZENIE PRAW WŁASNOŚCI

Rejestrując konto i/lub uczestnicząc w jakimkolwiek turnieju oferowanym w Witrynie, potwierdzasz, że wszystkie informacje zawarte w Witrynie mogą być chronione, we wszystkich formach i na wszystkich nośnikach, jednym lub kilkoma ważnymi prawami autorskimi, patentami, znakami towarowymi, tajemnicami handlowymi, lub inne prawa własności oraz że wszystkie takie prawa należą do Witryny. 
Wszelkie treści zawarte w Serwisie i dostępne za pośrednictwem Serwisu, w tym projekty, tekst, grafika, zdjęcia, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie, muzyka, pliki dźwiękowe i inne oraz ich wybór i układ („Treści Serwisu”) są własności Spółki, jej użytkowników lub licencjodawców z wszelkimi prawami zastrzeżonymi. 
Żadna Treść Witryny nie może być modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana, oprawiana, powielana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, publikowana, transmitowana ani sprzedawana w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy, z wyjątkiem powyższe nie ma zastosowania do własnych Treści Użytkownika (zgodnie z definicją poniżej), które legalnie publikujesz w Witrynie. 
Witryna nie gwarantuje ani nie oświadcza, że korzystanie z materiałów wyświetlanych w Witrynie nie naruszy praw osób trzecich. Chociaż Witryna dokłada wszelkich starań, aby zamieszczać dokładne i aktualne informacje, Witryna nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń co do ich dokładności. 
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści Serwisu. Pod warunkiem, że kwalifikujesz się do korzystania z Witryny, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z Witryny i Treści Witryny oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści Witryny, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp, wyłącznie w celu do użytku osobistego, niekomercyjnego, pod warunkiem zachowania nienaruszonych informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności. 
Z wyjątkiem własnych Treści Użytkownika, nie możesz przesyłać ani ponownie publikować Treści Witryny w żadnej witrynie internetowej, intranetowej lub ekstranetowej ani włączać tych informacji do jakiejkolwiek innej bazy danych lub kompilacji, a wszelkie inne wykorzystanie Treści Witryny jest surowo zabronione. Taka licencja podlega niniejszym Warunkom i nie obejmuje korzystania z eksploracji danych, robotów ani podobnych metod gromadzenia lub ekstrakcji danych. 
Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub Treści Witryny w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, jest surowo zabronione i spowoduje wygaśnięcie licencji udzielonej w niniejszym dokumencie. Takie nieautoryzowane użycie może również naruszać obowiązujące przepisy, w tym prawa autorskie i prawa dotyczące znaków towarowych oraz obowiązujące przepisy i ustawy dotyczące komunikacji. O ile wyraźnie nie określono w niniejszym dokumencie, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako przyznające jakąkolwiek licencję na prawa własności intelektualnej, czy to przez wykluczenie, implikację, czy w inny sposób. Niniejsza licencja może zostać odwołana w dowolnym momencie bez powiadomienia iz podaniem przyczyny lub bez niej. 
Wszelka komunikacja lub materiały przesyłane do Witryny pocztą elektroniczną lub w inny sposób, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie itp., są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Wszystko, co przesyłasz lub publikujesz, może zostać wykorzystane przez Witrynę lub jej podmioty stowarzyszone w dowolnym celu, w tym między innymi do reprodukcji, ujawniania, transmisji, publikacji, emisji, promocji Witryny, marketingu i publikowania. 
Ponadto Witryna może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w komunikacji wysyłanej do Witryny w dowolnym celu, w tym między innymi do opracowywania, produkcji i marketingu produktów z wykorzystaniem takich informacji, bez żadnych dodatkowe odszkodowanie lub inną odpowiedzialność lub zobowiązanie wobec Ciebie. 
Znaki towarowe, logo i znaki usługowe (zwane łącznie „Znakami towarowymi”) wyświetlane w Witrynie, w tym nazwy wszystkich gier, są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi Witryny i/lub innych podmiotów. Żadna treść Witryny nie powinna być interpretowana jako przyznanie, przez domniemanie, estoppels lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek Znaku towarowego wyświetlanego w Witrynie bez pisemnej zgody Witryny lub osoby trzeciej będącej właścicielem Znaku towarowego wyświetlanego w Witrynie. 
Niewłaściwe użycie jakiegokolwiek znaku towarowego wyświetlanego w Witrynie lub jakiejkolwiek innej zawartości Witryny, z wyjątkiem przypadków określonych w Warunkach, jest surowo zabronione. 
Informujemy również, że Witryna będzie agresywnie egzekwować swoje prawa (w tym prawa własności intelektualnej) w najszerszym zakresie prawa, w tym między innymi aktywne ściganie karne i/lub postępowanie cywilne, w stosownych przypadkach.

24. NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH

Zgodnie z prawem estońskim i międzynarodowym wszelkie powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich powinny być do nas natychmiast wysyłane. Takie powiadomienie można wysłać pocztą elektroniczną na adres [email protected].

25. NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH – USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH DIGITAL MILLENNIUM

Ustawa Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. („DMCA”) przewiduje regres dla właścicieli praw autorskich, którzy uważają, że materiał pojawiający się w Internecie narusza ich prawa wynikające z prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jego agentem i wierzysz w dobrej wierze, że materiały hostowane przez Firmę naruszają Twoje prawa autorskie, Ty (lub Twój przedstawiciel) możecie wysłać Firmie zawiadomienie z prośbą o usunięcie materiału lub zablokowanie dostępu do niego, podając Firmowe Prawa autorskie Agent z następującymi informacjami na piśmie (szczegółowe informacje znajdują się w 17 U.S.C 512(c)(3)): 
Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone; 
Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub, jeśli jedno powiadomienie obejmuje wiele dzieł chronionych prawem autorskim w jednej witrynie internetowej, reprezentatywną listę takich dzieł w tej witrynie internetowej; 
Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz informacje wystarczające do umożliwienia Spółce zlokalizowania materiału; 
Informacje wystarczające do umożliwienia Spółce skontaktowania się z Tobą, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz, jeśli jest dostępny, adres e-mail; 
Oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; I 
Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone. 
Jeśli w dobrej wierze uważasz, że zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich zostało niesłusznie złożone przeciwko tobie, ustawa DMCA zezwala na wysłanie do Firmy roszczenia wzajemnego. Powiadomienia i roszczenia wzajemne muszą spełniać obowiązujące wówczas wymogi ustawowe nałożone przez ustawę DMCA; patrz http://www.loc.gov/copyright, aby uzyskać szczegółowe informacje. Zawiadomienia i roszczenia wzajemne dotyczące tej Witryny należy przesyłać na adres: CYBERSHOKE OÜ, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 7-636, 10117, Estonia. Firma sugeruje skonsultowanie się z radcą prawnym przed złożeniem zawiadomienia lub roszczenia wzajemnego. Należy również pamiętać, że zgodnie z ustawą DMCA mogą obowiązywać kary za fałszywe roszczenia. 
Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych warunkach, są zastrzeżone.

26. ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKA

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z wyjątkiem programów reklamowych oferowanych przez nas w Serwisie, Serwis i Serwis są dostępne wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Oświadczasz, gwarantujesz i zgadzasz się, że żadne materiały przesłane za pośrednictwem Twojego konta lub w inny sposób opublikowane, przesłane lub udostępnione przez Ciebie w Usłudze lub za jej pośrednictwem nie będą naruszać ani naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, reklama lub inne prawa osobiste lub własnościowe; lub zawierać oszczercze, zniesławiające lub w inny sposób niezgodne z prawem materiały. 
Ponadto zgadzasz się nie korzystać z Usługi lub Witryny w celu: 
zbierać lub zbierać adresy e-mail lub inne dane kontaktowe innych użytkowników z Usługi lub Witryny za pomocą środków elektronicznych lub innych w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub innych niechcianych komunikatów; 
korzystać z Usługi lub Serwisu w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub w jakikolwiek inny sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Serwis; 
używać zautomatyzowanych skryptów do zbierania informacji lub interakcji z Usługą lub Witryną; 
przesyłać, publikować, transmitować, udostępniać, przechowywać lub w inny sposób udostępniać treści, które uważamy za szkodliwe, zawierające groźby, niezgodne z prawem, zniesławiające, naruszające prawo, obraźliwe, podżegające, napastliwe, wulgarne, obsceniczne, oszukańcze, naruszające prywatność lub prawa do wizerunku, nienawistne lub budzące sprzeciw pod względem rasowym, etnicznym lub innym; 
przesyłać, publikować, przekazywać, udostępniać, przechowywać ani w inny sposób udostępniać żadnych filmów innych niż te o charakterze osobistym, które: (i) przedstawiają Ciebie lub Twoich znajomych, (ii) zostały zrobione przez Ciebie lub Twoich znajomych, lub (iii) są oryginalna grafika lub animacja stworzona przez Ciebie lub Twoich znajomych; 
rejestrować więcej niż jedno konto użytkownika, rejestrować konto użytkownika w imieniu osoby innej niż użytkownik lub rejestrować konto użytkownika w imieniu jakiejkolwiek grupy lub podmiotu; 
podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, fałszywie oświadczać lub w inny sposób fałszywie przedstawiać siebie, swój wiek lub powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem; 
przesyłać, publikować, transmitować, udostępniać ani w inny sposób udostępniać żadnych niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, nagabywania, materiałów promocyjnych, „śmieci”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid” ani żadnych innych form nagabywania; 
przesyłać, publikować, przesyłać, udostępniać, przechowywać lub w inny sposób udostępniać publicznie w Witrynie jakichkolwiek prywatnych informacji osób trzecich, w tym adresów, numerów telefonów, adresów e-mail, numerów ubezpieczenia społecznego i numerów kart kredytowych; 
zabiegać o dane osobowe od osób poniżej 18 roku życia lub zabiegać o hasła lub informacje umożliwiające identyfikację osoby w celach komercyjnych lub niezgodnych z prawem; 
przesyłać, publikować, transmitować, udostępniać lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy programowe lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane w celu zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności dowolnego oprogramowania komputerowego, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego; 
zastraszać lub nękać innych; 
przesyłać, publikować, transmitować, udostępniać, przechowywać lub w inny sposób udostępniać treści, które stanowiłyby, zachęcały lub zawierały instrukcje dotyczące przestępstwa, naruszały prawa jakiejkolwiek strony lub w inny sposób powodowałyby odpowiedzialność lub naruszały lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe prawo; 
używać lub próbować korzystać z konta, usługi lub systemu innej osoby bez upoważnienia ze strony Firmy lub tworzyć fałszywą tożsamość w Usłudze lub Witrynie. 
przesyłać, publikować, przekazywać, udostępniać, przechowywać lub w inny sposób udostępniać treści, które według wyłącznej oceny Spółki są nieodpowiednie lub które ograniczają lub uniemożliwiają innym osobom korzystanie z Witryny lub korzystanie z niej, lub które mogą narazić Firmę lub jej użytkowników na jakiekolwiek szkody lub odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju. 
używać zaawansowanych czcionek, Java, tabel, HTML lub innych kodów lub poleceń programistycznych nie jest dozwolone w wiadomościach. dostarczać, publikować lub w inny sposób rozpowszechniać treści zniesławiające, zawierające groźby, dyskredytujące, rażąco podżegające, fałszywe, wprowadzające w błąd, oszukańcze, niedokładne, niesprawiedliwe, zawierają rażącą przesadę lub bezpodstawne twierdzenia, naruszają prawa do prywatności osób trzecich, są bezzasadnie szkodliwe lub obraźliwe dla jakiejkolwiek osoby lub społeczności; 
używać ani publikować żadnych materiałów pornograficznych ani żadnych treści, które naruszają obowiązujące przepisy dotyczące ochrony nieletnich; ani reklamować, promować, oferować ani rozpowszechniać jakichkolwiek produktów lub produktów pornograficznych, które nie są zgodne z żadnymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony nieletnich; · nieuzasadnione irytowanie (zwłaszcza SPAMEM) jakiegokolwiek innego Użytkownika; 
bezzasadnie irytować (zwłaszcza SPAMEM) innego Użytkownika; 
wykorzystywać lub zamieszczać bez upoważnienia jakichkolwiek treści chronionych prawem (np. prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, patentami użytkowymi, patentami na projekty lub innymi prawami własności intelektualnej) ani reklamować, promować, oferować ani rozpowszechniać jakichkolwiek towarów lub usług chronionych prawem ; 
wykorzystywać, publikować ani promować żadnych praktyk handlowych uważanych za nieuczciwą konkurencję, w tym praktyk progresywnego pozyskiwania klientów (takich jak sieci dystrybucji, schematy Ponziego, nielegalna sprzedaż wielopoziomowa lub sprzedaż piramidalna). dostarczać, publikować lub w inny sposób rozpowszechniać treści zawierające wulgarne, bluźniercze , obelżywy, rasistowski lub nienawistny język lub wyrażenia, epitety lub obelgi, teksty, zdjęcia, filmy wideo lub ilustracje w złym guście, podżegające ataki o charakterze osobistym, rasowym lub religijnym; 
dostarczać, zamieszczać ani w inny sposób rozpowszechniać treści dyskryminujących ze względu na rasę, religię, narodowość, płeć, wiek, stan cywilny, orientację seksualną lub niepełnosprawność lub odnoszących się do takich kwestii w sposób zabroniony przez prawo lub normy moralne; 
dostarczać, publikować lub w inny sposób rozpowszechniać treści, które naruszają lub zachęcają do łamania jakichkolwiek miejskich, stanowych, prowincjonalnych, federalnych lub międzynarodowych przepisów, zasad, regulacji lub rozporządzeń; 
dostarczać, publikować lub w inny sposób rozpowszechniać treści, które zakłócają nieprzerwane korzystanie przez Użytkownika z Witryny internetowej Spółki; 
OSTRZEŻENIE: WSZELKIE NARUSZENIA NINIEJSZYCH ZASAD DELEGOWANIA, KTÓRE OBEJMUJĄ JAKIEKOLWIEK PRZESTĘPSTWA PRZESTĘPSTWA, BĘDĄ ZGŁASZANE DO ORGANÓW ŚCIGAJĄCYCH PRAWO PO OTRZYMANIU PRZEZ FIRMĘ ZAWIADOMIENIA. 
Twoim obowiązkiem jest ustalenie, czy Twoje dane wprowadzane do naszej Witryny, w tym korzystanie z jakichkolwiek obszarów czatu w naszej Witrynie, w tym wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika, są zgodne z powyższymi warunkami. Jeśli zauważysz jakiekolwiek treści, które naruszają te warunki, powiadom nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres.

27. POLITYKA ANTYSPAMOWA

CYBERSHOKE zabrania wszelkich działań powszechnie określanych jako „Spam”. Użytkownicy, którzy zostaną zgłoszeni i których roszczenia dotyczące „spamu” zostaną potwierdzone przez CYBERSHOKE, zostaną natychmiast ZAKOŃCZONE lub ZAWIESZONE, według wyłącznego uznania CYBERSHOKE. Ponadto wszelkie wygrane (jeśli w ogóle) mogą zostać unieważnione według wyłącznego uznania CYBERSHOKE. CYBERSHOKE definiuje „Spam” jako: 
Publikowanie i/lub wysyłanie pojedynczej wiadomości lub wiadomości o podobnej treści do więcej niż pięciu (5) użytkowników i/lub publikowanie i/lub wysyłanie wiadomości do użytkowników naruszających ich zasady. 
Zbieranie odpowiedzi z niechcianych wiadomości e-mail. 
Wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail, które zdaniem Spółki mogą wywołać reklamacje. 
Wysyłanie wiadomości e-mail z prośbami o pomoc charytatywną, petycjami o podpisy lub innymi materiałami związanymi z łańcuszkami. 
Wysyłanie masowych wiadomości e-mail bez wskazania w wiadomości e-mail jasnego i łatwego sposobu wykluczenia z otrzymywania dodatkowych wiadomości e-mail od nadawcy wiadomości e-mail. UWAGA: Włączenie klauzuli opt-out niekoniecznie uprawnia do wysyłania niechcianych wiadomości e-mail. 
Wysyłanie wiadomości e-mail, która nie identyfikuje dokładnie nadawcy, adresu zwrotnego nadawcy i adresu e-mail pochodzenia. 
Wykorzystywanie obiektów Firmy do naruszania tego, co można rozsądnie uznać za naruszenie zasad dopuszczalnego użytkowania i/lub warunków świadczenia usług innego dostawcy usług internetowych (ISP). 
Użytkownikowi zabrania się ponadto następujących działań: 
Wykorzystywanie jakichkolwiek mechanizmów, oprogramowania lub skryptów podczas korzystania z Witryny internetowej Spółki. Użytkownik może jednak korzystać z interfejsów lub oprogramowania udostępnianego przez Spółkę w ramach usług dostępnych w naszym Serwisie i zgodnie z niniejszym Regulaminem; 
Blokowanie, nadpisywanie, modyfikowanie i kopiowanie jakiejkolwiek zawartości Strony Internetowej Spółki. 
Rozpowszechnianie lub publiczne ujawnianie treści Witryny lub któregokolwiek z jej warunków bez pisemnej zgody Spółki lub 
Wykonywanie jakichkolwiek działań, które mogą zakłócić działanie infrastruktury Witryny Spółki, w szczególności działań, które mogą przeciążyć tę infrastrukturę, serwery, przepustowość lub inny sprzęt lub oprogramowanie. 
CYBERSHOKE może podjąć, według własnego uznania i za uprzednim powiadomieniem lub bez niego, następujące działania egzekucyjne: 
Zawieszenie konta: Po otrzymaniu wiarygodnej i potwierdzonej skargi, CYBERSHOKE może również podjąć decyzję o natychmiastowym zawieszeniu członkostwa Użytkownika zamieszanego w nadużycie. Zawieszenie służy jako „ostateczne” ostrzeżenie i uniemożliwi Użytkownikowi kontynuowanie obraźliwego „spamowania”. CYBERSHOKE oceni każdy potwierdzony przypadek nadużycia indywidualnie i nałoży rozwiązanie lub zawieszenie według własnego uznania i może unieważnić wszelkie powiązane wygrane. Serwis zastrzega sobie prawo do cofnięcia zawieszenia Użytkownika w dowolnym momencie, według własnego uznania. 
Likwidacja konta: Po otrzymaniu wiarygodnej i potwierdzonej skargi, Witryna może natychmiast zakończyć członkostwo indywidualnego Użytkownika zamieszanego w nadużycie i może unieważnić wszelkie powiązane wygrane.

28. ZGŁASZANIE NADUŻYĆ

Jeśli chcesz zgłosić naruszenie naszej Polityki antyspamowej, prześlij wszystkie dowody nadużyć na adres [email protected]. Proszę odnieść się odpowiedzialnie.

29. PRZEPŁATA I ZAWIESZENIE/ZAKOŃCZENIE KONTA

CYBERSHOKE zobowiązuje się do podejmowania wszelkich niezbędnych środków w celu zapobiegania wszystkim, co daje Użytkownikowi nieuczciwą przewagę nad innym Użytkownikiem, a także do zapewnienia, że środowisko CYBERSHOKE jest przyjemnym miejscem do pracy i zabawy. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia natychmiastowych działań w przypadku, gdy uważamy, że Użytkownik nie przestrzega Kodeksu postępowania, niniejszego Regulaminu lub innych warunków lub zasad regulujących korzystanie z Witryny lub Usług. 
Jak opisano poniżej, jeśli okaże się, że naruszyłeś którykolwiek z tych warunków i zasad, możemy zawiesić lub anulować Twoje konto lub środki na Twoim Koncie, unieważnić Twoje wyniki, przejąć środki na Twoim Koncie, aby spłacić Użytkownikom, których oszukiwać i/lub wszcząć przeciwko tobie postępowanie prawne. CYBERSHOKE może współpracować z organami prawnymi i stronami trzecimi w dochodzeniu w sprawie podejrzenia lub domniemanego przestępstwa lub wykroczenia cywilnego. 
CYBERSHOKE zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do podjęcia któregokolwiek lub wszystkich kroków opisanych powyżej, jeśli stwierdzi, działając rozsądnie, że: (i) naruszyłeś którykolwiek z warunków niniejszych Warunków; (ii) uczestniczysz w jakiejkolwiek próbie oszukania CYBERSHOKE lub Witryny przy użyciu kart kredytowych lub innych metod płatności, niezależnie od wyniku; (iii) nie honorowałeś uzasadnionych opłat lub wezwań do zapłaty lub „obciążenie zwrotne” lub odmowa jakiejkolwiek płatności na koncie; (iv) bierzesz udział w jakiejkolwiek próbie oszukania innego Użytkownika poprzez zmowę lub inne techniki, niezależnie od wyniku; lub (v) staniesz się bankrutem lub zostaniesz objęty analogicznym postępowaniem w dowolnym miejscu na świecie. 
W przypadku naruszeń T&C (w tym Kodeksu postępowania), które CYBERSHOKE uzna według własnego uznania za niezamierzone lub mniej poważne, osoby, które wykroczyły po raz pierwszy, mogą otrzymać wstępne ostrzeżenie, a ich konto może zostać zawieszone według uznania CYBERSHOKE. Powtarzające się wykroczenia zostaną uznane za umyślnie naruszające Regulamin. 
Jeśli podejrzewasz, że naruszyłeś Zasady postępowania, CYBERSHOKE zastrzega sobie prawo do zawieszenia Twojego Konta, w tym dostępu do Witryny CYBERSHOKE, lub zamrożenia środków na Twoim Koncie oraz salda Konta lub oczekujących wypłat na okres do sześciu miesięcy, podczas gdy nastąpi dochodzenie.

30. ZAMKNIĘCIE KONTA

CYBERSHOKE zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika, ograniczenia lub zakazania udziału w dowolnej grze lub turnieju. 
Rejestrując konto i/lub uczestnicząc w jakimkolwiek turnieju lub grze oferowanej w Witrynie, wyrażasz zgodę na dostęp CYBERSHOKE do informacji o Twoim koncie w celu zbadania skarg lub innych zarzutów nadużyć. Wszystkie wygrane zawody (jeśli takie istnieją) mogą zostać unieważnione według wyłącznego uznania CYBERSHOKE. 
Każda osoba, której dostęp został zawieszony lub zakończony, nie może ponownie zarejestrować się ani ponownie uzyskać dostępu do Witryny bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jesteś odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się na Twoim koncie lub za jego pośrednictwem, gdy jesteś Użytkownikiem Witryny.

31. ROZWIĄZANIE

Masz prawo zamknąć swoje Konto w dowolnym momencie, kontaktując się z Obsługą Klienta pod adresem [email protected]. CYBERSHOKE odpowie na Twoją prośbę w rozsądnym czasie, pod warunkiem, że nadal będziesz ponosić odpowiedzialność za wszystkie działania na swoim koncie do momentu zamknięcia konta. CYBERSHOKE ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszych Warunków za powiadomieniem (lub próbą powiadomienia) wysłanym na podany przez Ciebie adres e-mail.

32. BRAK DOROZUMIANYCH ZRZECZEŃ

Brak wyegzekwowania przez CYBERSHOKE któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub niewymaganie od użytkownika wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie w żaden sposób interpretowany jako obecne lub przyszłe zrzeczenie się takich postanowień, ani w żaden sposób nie wpływać na prawo CYBERSHOKE do egzekwowania każdego takiego postanowienia w późniejszym terminie. Wyraźne zrzeczenie się przez CYBERSHOKE jakiegokolwiek postanowienia, warunku lub wymogu niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek przyszłego zobowiązania do przestrzegania takiego postanowienia, warunku lub wymogu.

33. WYŁĄCZENIE GWARANCJI

Chociaż Firma dokłada uzasadnionych starań, aby zawrzeć dokładne i aktualne informacje, Firma w szczególności zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dokładność, treść, kompletność, legalność, niezawodność lub funkcjonalność lub dostępność informacji lub materiałów wyświetlanych we wszystkich Witryny firmowe, działające obecnie lub tworzone w przyszłości. Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za usunięcie, nieprzechowywanie, nieprawidłowe dostarczenie lub nieterminowe dostarczenie jakichkolwiek informacji lub materiałów. Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z pobierania lub uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek informacji lub materiałów w Internecie za pośrednictwem Witryny internetowej Spółki. 
Firma nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących jakichkolwiek danych, usług i/lub informacji dostarczonych lub udostępnionych przez dowolnego Użytkownika na którejkolwiek ze Stron internetowych Spółki lub na zewnętrznych witrynach internetowych, do których prowadzą łącza. W szczególności Firma nie gwarantuje ani nie oświadcza, że wspomniane dane, usługi i/lub informacje są prawdziwe lub dokładne, ani że spełniają lub służą jakiemukolwiek określonemu celowi. 
Nie ograniczając powyższego, w żadnym wypadku Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie wynikające bezpośrednio lub pośrednio z działania sił natury, sił lub przyczyn pozostających poza jej uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi awarie Internetu, awarie sprzętu komputerowego, awarie sprzętu telekomunikacyjnego, awarie innych urządzeń, awarie energii elektrycznej, strajki, spory pracownicze, zamieszki, powstania, rozruchy społeczne, braki siły roboczej lub materiałów, pożary, powodzie, burze, wybuchy, klęski żywiołowe, wojna, działania rządowe, zarządzenia władz krajowych lub zagranicznych sądów lub trybunałów, niewywiązania się osób trzecich lub utraty lub wahań ciepła, światła lub klimatyzacji. 
WITRYNY INTERNETOWE FIRMY ORAZ WSZYSTKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, PRODUKTY I USŁUGI ZAWARTE W WITRYNACH FIRM SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. FIRMA WYRAŹNIE WYKLUCZA WSZELKIE WYRAŹNE, DOROZUMIANE I USTAWOWE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI. SPÓŁKA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, AKTUALNOŚCI I WYDAJNOŚCI STRON INTERNETOWYCH SPÓŁKI. FIRMA WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB PORAD UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRON INTERNETOWYCH FIRMY. FIRMA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI NA USŁUGI LUB PRODUKTY OTRZYMANE LUB REKLAMOWANE NA STRONACH INTERNETOWYCH FIRMY LUB OTRZYMANE ZA POŚREDNICTWEM JAKICHKOLWIEK LINKÓW UDOSTĘPNIANYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH FIRMY, A TAKŻE NA WSZELKIE INFORMACJE LUB PORADY OTRZYMANE ZA POMOCĄ JAKICHKOLWIEK LINKÓW LUB JAKICHKOLWIEK WKŁADÓW UŻYTKOWNIKA NA STRONACH INTERNETOWYCH FIRMY. 
UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE POBIERANIE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANIE MATERIAŁÓW LUB DANYCH POPRZEZ KORZYSTANIE Z STRON INTERNETOWYCH FIRMY NA WŁASNE UZNANIE I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCE Z POBRANIA TAKIE MATERIAŁY LUB DANE. 
NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ RÓWNIEŻ MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI. 
FIRMA I JEJ STRONY INTERNETOWE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI PUBLIKOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW, OSÓB ZEWNĘTRZNYCH, DZIAŁANIA JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ANI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO UŻYTKOWNIKA LUB INNEJ WŁASNOŚCI LUB WIRUSÓW, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ.

34. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE CYBERSHOKE NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY WOBEC CIEBIE ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW, WARTOŚCI, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE (NAWET JEŚLI CYBERSHOKE ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCYCH Z: (I) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG; (II) KOSZTÓW OTRZYMANIA TOWARÓW I USŁUG ZASTĘPCZYCH WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB USŁUG ZAKUPIONYCH LUB OTRZYMANYCH LUB OTRZYMANYCH WIADOMOŚCI LUB TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG; (III) NIEUPRAWNIONY DOSTĘP LUB ZMIANA TWOICH TRANSMISJI LUB DANYCH; (IV) OŚWIADCZENIA LUB POSTĘPOWANIE DOWOLNYCH OSÓB W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI; LUB (V) WSZELKIE INNE SPRAWY ZWIĄZANE Z USŁUGAMI. JEŚLI, NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW, CYBERSHOKE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG LUB W JAKIKOLWIEK ZWIĄZEK Z KORZYSTANIEM Z USŁUG, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYBERSHOKE W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY WYŻSZA Z (I) SUMY JAKIEJKOLWIEK GRY LUB PODOBNYCH OPŁAT W ODNIESIENIU DO JAKIEJKOLWIEK PŁATNOŚCI LUB FUNKCJI USŁUG ZAPŁACONYCH W OKRESIE SZEŚCIU MIESIĘCY PRZED DATĄ PIERWOTNEGO ROSZCZENIA PRZECIWKO CYBERSHOKE.

35. ODSZKODOWANIE

REJESTRUJĄC SIĘ I/LUB UCZESTNICZĄC W JAKICHKOLWIEK USŁUGACH OFEROWANYCH NA WITRYNIE, ZGADZASZ SIĘ ZWOLNIĆ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, BRONIĆ I UTRZYMAĆ NIESZKODNĄ FIRMĘ CYBERSHOKE, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE, PODMIOTY STOWARZYSZONE ORAZ DYREKTORÓW, URZĘDÓW, PRACOWNIKÓW, AKCJONARIUSZY, SPRZEDAWCÓW, PARTNERÓW, WYKONAWCÓW, AGENTÓW, LICENCJODAWCÓW LUB INNYCH PRZEDSTAWICIELI KAŻDEGO Z NICH ORAZ WSZYSTKICH ICH NASTĘPCÓW I CESJONARIUSZY (ŁĄCZNIE „ODPOWIEDZIALNOŚCI”) W ODNIESIENIU DO WSZELKICH ROSZCZEŃ, KOSZTÓW (W TYM OPŁAT I KOSZTÓW PRAWNYCH), SZKÓD, ODPOWIEDZIALNOŚCI I KOSZTÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCYCH Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEWŁAŚCIWYM KORZYSTANIEM Z USŁUG (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, KORZYSTANIEM Z KONTA, BEZ UPOWAŻNIENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB NIE). CYBERSHOKE ZACHOWUJE PRAWO DO PRZEJĘCIA WYŁĄCZNEJ OBRONY I KONTROLI WSZELKICH ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH ODSZKODOWANIA, A W TAKICH PRZYPADKACH UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ WSPÓŁPRACOWAĆ Z NAMI W OBRONIE WSZELKICH TAKICH ROSZCZEŃ. UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE ROZPATRYWAĆ ŻADNYCH ROSZCZEŃ OBJĘTYCH NINIEJSZĄ SEKCJĄ BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY CYBERSHOKE.

36. HACKING, MANIPULACJA LUB NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP

Rejestrując konto i/lub uczestnicząc w jakimkolwiek turnieju oferowanym w Witrynie, zgadzasz się, że Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub obrażenia wynikające z włamania, manipulacji lub innego nieautoryzowanego dostępu lub korzystania z Witryny lub konto. Wszelkie próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemów Witryny lub dowolnego konta, ingerowania w procedury lub działanie Witryny lub celowego uszkodzenia lub podważenia Witryny podlegają postępowaniu cywilnemu i/lub karnemu i będą skutkować natychmiastowym zamknięciem konta i przepadkiem jakichkolwiek nagród, do których jesteś w inny sposób uprawniony. Jakakolwiek próba wzięcia udziału w jakimkolwiek turnieju oferowanym na Stronie za pomocą automatycznych, makro, programowanych lub podobnych metod lub popełnienia w inny sposób oszustwa w odniesieniu do Strony będzie skutkowała aktywnym prowadzeniem postępowania cywilnego i/lub karnego, rozwiązaniem konta i przepadek wszystkich nagród, do których mógłbyś być uprawniony.

37. ARBITRAŻ

UWAGA: Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z Twoją wizytą w Witrynie zostaną przekazane do poufnego arbitrażu w Estonii, z wyjątkiem tego, że w zakresie, w jakim w jakikolwiek sposób naruszyłeś lub groziłeś naruszeniem praw własności intelektualnej Firmy, Firma może dochodzić nakazu , sprawiedliwego lub innego odpowiedniego zadośćuczynienia w jakimkolwiek państwie lub sądzie, a Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową sądów estońskich. Ty i Firma zgadzacie się, że wszelkie spory między Państwem a Firmą będą rozstrzygane wyłącznie i ostatecznie w drodze arbitrażu zarządzanego przez arbitra, który zostanie wyznaczony przez Sąd Arbitrażowy Estońskiej Izby Handlowo-Przemysłowej (ACECCI), stosując interpretacje zgodne z prawem estońskim, i prowadzone zgodnie z jej zasadami, o ile poniżej nie określono inaczej. Arbitraż będzie ograniczony wyłącznie do Sporu między Tobą a Dostawcą. Arbiter może zasądzić uzasadnione koszty i wydatki, w tym honoraria adwokackie, poniesione w związku z zawieszeniem lub umorzeniem takiego innego postępowania lub w inny sposób wyegzekwowania zgodności z postanowieniem o arbitrażu. Orzeczenie arbitra, w tym honoraria adwokackie, jest wiążące i może zostać zarejestrowane jako orzeczenie w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, żaden arbitraż na podstawie niniejszych Warunków lub Polityki prywatności nie może być łączony z arbitrażem z udziałem jakiejkolwiek innej strony podlegającej niniejszym Warunkom lub Polityce prywatności, czy to w ramach grupowego postępowania arbitrażowego, czy w inny sposób. Rozumiesz, że w przypadku braku tego postanowienia miałbyś prawo do rozstrzygania sporów na drodze sądowej, w tym prawo do dochodzenia roszczeń na zasadzie pozwu zbiorowego lub pozwu zbiorowego, oraz że wyraźnie i świadomie zrzekłeś się tych praw i zgodził się rozwiązywać wszelkie Spory w drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Dla celów niniejszego postanowienia termin „Spór” oznacza jakikolwiek spór, kontrowersję lub roszczenie wynikające lub związane z: (i) niniejszymi Warunkami lub Polityką prywatności, ich interpretacją lub naruszeniem, rozwiązaniem, stosowalnością lub ważnością tego; (ii) powiązane zamówienie, zakup, dostawa, odbiór lub użytkowanie jakiegokolwiek produktu lub usługi od Dostawcy; lub iii) wszelkie inne spory wynikające lub związane ze stosunkiem między Tobą a Firmą.

38. PRZECIĄŻENIE

Zgadzasz się, że niezależnie od wszelkich ustaw lub praw stanowiących inaczej, wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające z lub związane z korzystaniem z Witryny, Warunków lub Polityki prywatności muszą zostać złożone w ciągu JEDNEGO ROKU od powstania takiego roszczenia lub podstawy działania lub zostać na zawsze wykluczonym.

39. CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Użytkownikiem a Dostawcą w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia lub umowy, pisemne lub ustne, dotyczące tego przedmiotu. Jakiekolwiek zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień Warunków lub Polityki prywatności będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez Dostawcę. 
TYTUŁY PUNKTÓW W WARUNKACH KORZYSTANIA SĄ WYŁĄCZNIE DLA WYGODY I NIE MAJĄ ŻADNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ANI UMOWNYCH

Beneficiary:
CYBERSHOKE OÜ

Reg. number:
16387544

Beneficiary's address:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 7-636, 10117

Polityka prywatności